+

ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਆਮ

ਸਰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗਰਭਵਤੀ forਰਤਾਂ ਲਈ ਸੁਝਾਅ
ਆਮ

ਸਰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗਰਭਵਤੀ forਰਤਾਂ ਲਈ ਸੁਝਾਅ

ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਵਾਲੀਆਂ ਮਾਂਵਾਂ ਆਪਣੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੇ llਿੱਡ ਤੋਂ, ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਤਰਾਂ ਦੇ ਜੋਖਮਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਬਚਾਉਂਦੇ ਹਨ. ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਵਿਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਉਪਾਅ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਗਰਭਵਤੀ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੋਸ਼ਣ, ਕੱਪੜੇ, ਸਫਾਈ, ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਕਸਰਤ ਬਾਰੇ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ

ਆਮ

ਵਾਇਰਸ ਜਾਂ ਬੈਕਟੀਰੀਆ, ਕਿਵੇਂ ਦੱਸੋ?

ਖ਼ਾਸਕਰ ਪਤਝੜ ਅਤੇ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿਚ, ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਰੋਗ ਵੱਡੇ ਸਾਹ ਦੀ ਨਾਲੀ ਦੇ ਸੰਕਰਮਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ. ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਾਗਾਂ ਦੇ ਕਾਰਕ ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਨ ਲਈ, ਸਹੀ ਤਸ਼ਖੀਸ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਉਪਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੇਲੋੜੇ ਇਲਾਜਾਂ ਤੋਂ ਬੱਚ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਮੈਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਕਿ ਵਾਇਰਸਾਂ ਅਤੇ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਵਿਚ ਫਰਕ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ.
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ
ਆਮ

ਬਰੋਨਸਬੀਟੀ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਹੈ!

ਸਰਦੀਆਂ ਵਿਚ ਬਰੌਨਕਾਈਟਸ, ਠੰ cold ਕਾਰਨ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਚ "ਬ੍ਰੌਨਕੋਲਾਈਟਸ ਦਾ" ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਬਾਲ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਵਿਭਾਗ, ਬਿüਯਕ ਅਨਾਦੋਲੂ ਮੈਡੀਕਲ ਸੈਂਟਰ ਫਿਕਰੇਟ ਨੈਕੀਪੋਲੋ, ਬ੍ਰੌਨ ਬ੍ਰੌਨਕੋਲਾਈਟਸ ਦਿਲ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਅਤੇ ਨਮੂਨੀਆ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਲਾਜ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ. ਇਹ ਦਿਮਾਗ 'ਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ.
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ
ਆਮ

ਬੱਚੇ ਤਲਾਅ ਵਿਚ ਤੈਰਨਾ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ?

ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ ਏ ਅਤੇ ਬੀ ਟੀਕਾਕਰਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੱਕ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ. ਇਸਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਠੰ downਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋ ਪੂਲ ਅਸੀਂ ਦਾਖਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕੁਝ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਜੋਖਮ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ. ਕਾਦਿਕੋਏਸਿਫਾ ਅਤਾਸੀਰ ਹਸਪਤਾਲ ਬਾਲ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਮਾਹਰ
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ
ਆਮ

ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕਦਮ

ਬਹੁਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ 12-18 ਮਹੀਨੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਉਮਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਪੀਰੀਅਡ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ. ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬੱਚੇ ਦੀ ਤੁਰਨ ਦੀ ਉਮਰ ਬੁੱਧੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਅਜਿਹੇ ਪਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿਚ ਬੱਚਾ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ. ਤੁਸੀਂ ਤੁਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਰੰਗ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਹਿਸਾਬ ਲਗਾਉਣਾ ਆਦਿ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ.
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ
ਆਮ

ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਾ ਵਿਕਾਸ ਦੇਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ

ਹਾਲਾਂਕਿ ਯੂਐਸਏ ਵਿੱਚ 70 ਲੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਰਿਫਲੈਕਸ ਹੋਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ; ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ; ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ, ਉਬਾਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਅਮਰੀਕੀ ਗੈਸਟਰੋਐਨਲੋਜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾ. ਕਾਸਿਮ ਕਾਜ਼ਬੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਫਲੈਕਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਜਾਣਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ. ਰਿਫਲੈਕਸ ਕੀ ਹੈ? ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ?
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ
ਆਮ

ਨੋਰੋਵਾਇਰਸ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਉੱਤੇ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਿਉਂ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ?

ਅਚਾਨਕ ਦਸਤ ਅਤੇ ਉਲਟੀਆਂ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼, ਨੋਰੋਵਾਇਰਸ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕਾਉਂਦੇ ਹਨ. ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਰੀਜ਼ 1-2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ. ਅਨਾਦੋਲੂ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਛੂਤ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਹਰ ਡਾ. ਐਲੀਫ ਹੱਕੋ ਨੋਰੋਵਾਇਰਸ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਹੈ.
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ
ਆਮ

ਕੀ ਗਰਭਵਤੀ vitaminsਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਟਾਮਿਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ?

ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਕ ਅਵਧੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਕੁਝ ਦਰਾਂ' ਤੇ ਵਧਦੀਆਂ ਹਨ. ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ pregnantਰਤਾਂ ਗਰਭਵਤੀ ਹਨ ਜਾਂ ਗਰਭਵਤੀ ਬਣਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਟਾਮਿਨ ਅਤੇ ਖਣਿਜਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਰੱਖ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕਰੋ. Healthਰਤਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਓ.ਪੀ.
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ
ਆਮ

ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸੌਣ ਦਾ ਆਦਰਸ਼ ਸਮਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?

ਪ੍ਰੀਸਕੂਲ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਨੀਂਦ ਲੈਣਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ. ਨੀਂਦ ਦੀ ਘਾਟ, ਜੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਲਿਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ. ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਧਿਐਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੀਂਦ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ; ਹਾਲਾਂਕਿ, ਧਿਆਨ ਮੋਟਾਪਾ ਅਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਬੰਧ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਤ ਹੈ, ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਦੀ ਨੀਂਦ ਦੇ ਨਾਲ.
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ
ਆਮ

ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਆਦਰਸ਼ ਭਾਰ

: - ਕੀ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰ ਵਧਾਉਣ ਵਿਚ ਕੁਝ ਹੱਦਬੰਦੀ ਹੈ? Assoc. ਡਾ ਸੀਮ ਫੈਕੋਓਲੂ: 1970 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰ ਵਧਣਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ. ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਗਰਭਵਤੀ womanਰਤ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਭਾਰ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਮੁਸ਼ਕਲ ਜਨਮ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇਗਾ. ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰ ਵਧਣਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੰਕਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੋਵੇਗਾ.
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ
ਆਮ

ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਬੇਬੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ

ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਨਾਮ ਚੁਣਨਾ ਕੋਈ ਆਸਾਨ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਨਾਮ ਚੁਣਨ ਵੇਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ. ਹਰ ਪੀਰੀਅਡ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਗਏ ਨਾਮਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਬੇਬੀ ਗਰਲ ਅਤੇ ਬੇਬੀ ਬੁਆਏ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ. 2015 ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਮ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ? 2015 ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਨਾਮ ਇਹ ਹਨ: ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਬੱਚੀ ਲੜਕੀ ਦੇ ਨਾਮ (10 ਸਭ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਬੱਚੀ ਲੜਕੀ ਦੇ ਨਾਮ) 1.
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ
ਆਮ

ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚੇ

ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਹਸਪਤਾਲ ਨਵਯੋਨਲ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬਾਲ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਹਰ ਡਾ. ਅਸੀਂ ਗੱਖਣ ਮਾਮੂਰ ਨਾਲ “ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ” ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। : ਅਚਨਚੇਤੀ ਜਨਮ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹਨ? ਡਾ ਗöਖਣ ਮਾਮੂਰ - ਅਚਨਚੇਤੀ ਜਨਮ ਦੇ ਦੋ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਛੂਤ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਟਿਸ਼ੂ ਦੀ ਘਾਟ ਹਨ.
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ
ਆਮ

ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ

ਗਾਇਨੀਕੋਲੋਜੀ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਓ.ਪੀ.ਡੀ. ਡਾ. ਐਬਰੂ ਫਸੂਨ ਅਕਬੇ, ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੌਰਾਨ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜੋਖਮ ਭਰਪੂਰ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ. ਸਾਡੀ ਉਮਰ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਸਾਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ. ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਉਸੇ ਥਾਂ ਤੋਂ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ. ਮਨੁੱਖੀ ਸਿਹਤ ਉੱਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਤਕਨੀਕੀ ਯੰਤਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਅਕਸਰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ.
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ
ਆਮ

ਮਿਲੀਆ, ਮਿਲਿਅਰੀਆ (ਪਸੀਨਾ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਿੰਡਰੋਮ), ਮੰਗੋਲੀਆਈ ਚਟਾਕ (ਮਾਂਗੋਲ ਚਟਾਕ)

ਮਿਲੀਆ - ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਚਿੱਟਾ ਝੁੰਡ ਜਾਂ ਗੱਠ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਨਵਜੰਮੇ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਮੁਹਾਸੇ ਵਰਗਾ ਹੈ. - ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਰੋਮਾਂ ਵਿਚ ਸਤਹੀ ਚਮੜੀ ਦੇ ਛਾਲੇ. - ਉਹ ਮੱਥੇ, ਨੱਕ ਅਤੇ ਗਲ੍ਹ 'ਤੇ 1 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿਆਸ ਦੇ ਨਾਲ ਚਿੱਟੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ. ਮੈਰੀਐਰੀਆ (ਪਸੀਨਾ ਧਾਰਨਾ ਸਿੰਡਰੋਮ) - ਪਸੀਨੇ ਦੀਆਂ ਨੱਕਾਂ ਦੇ ਮਕੈਨੀਕਲ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਸਥਾਈ, ਪਿੰਨ-ਅਕਾਰ ਦੇ ਛਾਲੇ.
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ
ਆਮ

ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਿਕੇਟ

ਰਿਕੇਟ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੇਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ. ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਘਟਨਾ ਲਗਭਗ 6% ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ 19% ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ. ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਬਾਲ ਮਾਹਰ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਮਾਹਰ, ਡਾ: ਈਸਰਾ ਕੋਟਨ ਰਿਕੇਟ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ. ਰਚੀਟਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਵਧ ਰਹੇ ਜੀਵਾਣੂ ਵਿਚ ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਟਿਸ਼ੂ ਦੇ ਖਣਿਜਕਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਯਾਨੀ ਹੱਡੀਆਂ ਵਿਚ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਅਤੇ ਫਾਸਫੋਰਸ ਵਰਗੇ ਖਣਿਜਾਂ ਦੇ ਸੈਟਲ ਹੋਣ ਵਿਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ.
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ
ਆਮ

ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਸੰਬੰਧੀ ਬਦਲਾਅ (1)

ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ. ਇਹ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਹਾਰਮੋਨਜ਼ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ, ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੌਰਾਨ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਅਤੇ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ. ਬਹਿਸੀ ਕਲੀਨਿਕ ਗਾਇਨੀਕੋਲੋਜੀ ਅਤੇ bsਬਸਟੈਟ੍ਰਿਕਸ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਓਪ. ਡਾ ਨੁਮਾਨ ਬੇਆਜ਼ਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ A ਤੋਂ Z ਤੱਕ ਦੇ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੀ ਹੈ.
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ
ਆਮ

ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਲਾਗਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ!

ਹਰ ਸੰਕਰਮਣ ਅਣਜੰਮੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ. ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਜਾਣਨ ਲਈ ਇੱਕ ਤੱਥ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ; ਗਰਭਪਾਤ, ਅਚਨਚੇਤੀ ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਿਗਾੜ. ਬਹਿਸੀ ਕਲੀਨਿਕ ਗਾਇਨੀਕੋਲੋਜੀ ਅਤੇ bsਬਸਟੈਟ੍ਰਿਕਸ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਓਪ. ਡਾ ਈਸਰਾ ਅਕਸੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਜੋ ਲਾਗਾਂ ਬਾਰੇ ਉਤਸੁਕ ਹਨ.
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ
ਆਮ

ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਮ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਕੀ ਹਨ? (1)

ਨਵਜੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹ ਉਪਾਅ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਬਾਲ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਹਰ ਡਾ. ਅਨਲ ਯੀਲਡੀਆ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੈ. ਗੈਸ ਦਰਦ / ਉਲਟੀਆਂ: ਇੱਕ ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਪਹਿਲੇ 1-2 ਮਹੀਨੇ, ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ 3-4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਉਸ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਅਤੇ ਥੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਵਿਚਾਰ ਗੈਸ ਦਰਦ ਹੈ.
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ
ਆਮ

ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੌਰਾਨ ਕਿੰਨਾ ਭਾਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੌਰਾਨ ਕਾਫ਼ੀ ਭਾਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰ ਸਿਹਤ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ. ਅਕਾਬਡੇਮ ਹਸਪਤਾਲ ਬਾਕਰਕੀ ਗਾਇਨੀਕੋਲੋਜੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸੂਤੀ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਮਾਹਰ ਪ੍ਰੋ. ਰਜ਼ਾ ਮੈਡਾਜ਼ੀ ਗਰਭਵਤੀ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹਾਈਪਰਟੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਸ਼ੂਗਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ.
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ
ਆਮ

ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ

ਮੇਰੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ (21 ਮਾਰਚ -20 ਅਪ੍ਰੈਲ): ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਜੋ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਣ ਲਈ ਚੀਕਦਾ ਹੈ, ਬੇਸ਼ਕ, ਇੱਕ ਕੋਚ ਬੱਚਾ ... ਦੂਜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤੁਲਣਾ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਜਲਦੀ ਕਰੇਗਾ, ਜਲਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਤੁਰ ਜਾਵੇਗਾ. ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਛੋਟਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੱਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ. ਇਸ ਲਈ ਹਾਦਸੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ.
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ
ਆਮ

ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਫਾਲੋ-ਅਪ ਟੈਸਟ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ?

ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੌਰਾਨ ਟੈਸਟ ਮਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ. ਇਸ ਲਈ, ਹਰ ਗਰਭਵਤੀ routineਰਤ ਲਈ ਨਿਯਮਤ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਏਐਚਈਐਫ (ਫੈੱਡਰੇਸ਼ਨ ਫੈਮਲੀ ਫਿਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਜ਼) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਮਜ਼ਾ ਜੈਮੀਕੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਟੈਸਟਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਜੋ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੌਰਾਨ ਮਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ.
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ