ਆਮ

ਪੇਲਿਨ ਅਕੀਲ ਅਤੇ ਅਨਲ ਅਲਟਨ ਦੇ ਜੁੜਵਾਂ ਜੁਗਾਂ ਦੁਨੀਆਂ ਤੇ ਆਈਆਂ!

ਪੇਲਿਨ ਅਕੀਲ ਅਤੇ ਅਨਲ ਅਲਟਨ ਦੇ ਜੁੜਵਾਂ ਜੁਗਾਂ ਦੁਨੀਆਂ ਤੇ ਆਈਆਂ!

ਪੇਲਿਨ ਅਕੀਲ ਅਤੇ ਅਨਲ ਅਲਟਾਨ ਜੁੜਵਾਂ ਅੱਜ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸਨ!

ਜੋੜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਐਲਿਨ ਅਤੇ ਲੀਨਾ ਰੱਖਿਆ. ਜੋੜੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੇਠਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀਆਂ;

ਉਦਾਹਰਣ: ਅਨਿਲ ਅਲਟਾਨ

ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅਯਕ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮੈਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹਾਂ, ਮੇਰੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਹਰ ਰਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸੇ ਹਾਂ. ਸਾਡੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਵੇਂ ਸਾਥੀ, ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਵੱਡੇ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂਗੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ. "

ਪੇਲਿਨ ਅਕਿਲ:

ਸੇਨੇਟ ਸਵਰਗ ਨੂੰ ਆਇਆ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ”

 

ਅਸੀਂ ਸੁੰਦਰ ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਇੱਛਾਵਾਂ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸੁੰਦਰਤਾ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਣ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ…